Terapeutisk mestring av vold, TMA

Målsetning:
TMA (Terapeutisk Mestring av Aggresjon) er en av DSE sine 2 målgruppe spesifikke metoder. Teorien ble utviklet ved Rogaland Psykiatriske sykehus i 1993. Utgangspunktet var å lage et system hvor man kunne forebygge, de eskalere og håndtere utfordrende, aggressiv og voldelig atferd på en slik måte at det ble minst mulig skade og minst mulig inngripen ift. beboeren. Det legges stor vekt på forebygging av aggresjon, og de fysiske teknikkene er utviklet med tanke på å komme ut av situasjoner. Teknikkene skal fungere – og kunne brukes av alle.
Det er et overordnet mål å kunne ivareta personalet sin rett til trygghet på arbeidsplassen samtidig som en ivaretar ungdommens integritet.

Teoretisk grunnlag:
TMA fikk blant annet tildelt SUS sin respektpris 2008, for sitt langvarige og systematiske arbeid hvor en har hatt «den andre» i fokus. TMA har vært presentert på de største nasjonale og internasjonale konferanser innen sitt fagområde, og har høstet gode tilbakemeldinger. Det skal i år(2014) presenteres i Miami, og er neste år invitert til Wien.
I løpet av årene har TMA utviklet seg, og er oppdatert i henhold til lover, nyere forskning og aktuell tematikk. Fra 2009 ble TMA varemerkegodkjent.

TMA har sin teoretiske forankring knyttet til Bandura sin behovspyramide, til kognitiv atferdsterapi, til dialektisk atferdsterapi, integrativ veiledningsteori og til anvendt miljøterapi.
Mye av teorien er hentet fra fagfelt innen hjernens atferd, psykisk utviklingshemming, traumebehandling, innen ulike psykiatrifagfelt, innen barn og utviklingspsykologi, og innen miljøterapi.

De siste årene har arbeidet hatt et nært samarbeid med Per Isdal, Bob Bowen, TASI (Trauma and Self Injury), Frans Fluttert og ERM (Early Recognition Method).

TBO Traumebevisst opplæring har hentet mange av sine teorier både fra TMA arbeidet og fra de aktuelle teoretikere som er beskrevet her.

 

Ref. Jan Terje Omdal, Stavanger Universitetssykehus