HOL

Vi tilbyr tjenester knyttet opp mot lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Målgruppen er mennesker med diagnosen psykisk utviklingshemming og tilleggs diagnoser som trenger et ekstraordinært tilbud i form av stabilitet, forutsigbarhet og oppfølging. Vi vil tilby skreddersydde tilbud knyttet opp mot beboers behov og ønsker, med fokus på rett bemanning, utforming av bolig og faglig kompetanse.

Lovens formål er særlig å:

  • Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
  • Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer
  • Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
  • Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
  • Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov
  • Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

Våre boliger utformes spesifikt rundt den enkelte bruker, og er i hovedsak eneboliger hvor personalet går i medlever turnus som gir høy grad av forutsigbarhet og kontinuitet for beboerne.