Barnevern

Bofelleskap og institusjon:
DSE tilbyr bo- og behandlingstilbud til gutter og jenter mellom 13 og 18 år (23 år), som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos sine foreldre. Våre bofelleskap- og institusjoner er godkjent for plasseringer etter barnevernslovens §§ 4 – 4, 4 ledd, 4 – 12, 4 – 24 og 4 – 26, eventuelt i kombinasjon med Bvl. § 4 – 12.

Kjennetegn for vår målgruppe kan være:

 • Utsatt for omsorgssvikt, seksuelle overgrep, fysisk og psykisk mishandling
 • Tidlig oppstart av problematferd
 • Holdninger som støtter rus, vold og kriminalitet
 • Lav til moderat misbruk av rusmidler
 • Moderat kriminalitet
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Antisosiale venner og isolasjon fra prososiale
 • Tapsopplevelser i forhold til det etablerte skole- og hjelpeapparat
 • Mangelfulle relasjoner, som resulterer i mangel på trygge og forutsigbare voksenmodeller
 • Ulike relasjonsskader og tilknytningsforstyrrelser
 • Lettere psykiske forstyrrelser
 • Flerkulturelle ungdommer, som sliter med identitetsproblematikk, og annen type problematikk knyttet til migrasjon

Differensiering av tilbudet
DSE forsøker å differensiere sine avdelinger/bofellesskap avhengig av problematikk. Dette for at vi skal greie å skreddersy best mulige bo- og behandlingstilbud for våre ungdommer. I tillegg til at våre avdelinger er differensiert etter omsorgs- og atferds plasseringer, skiller vi også ungdommene etter andre parametere. Dette være seg problematikk som psykisk helse, atferd, kriminalitet og lettere/ moderat rusmisbruk, samt flerkulturell problematikk. Til de ulike avdelinger ønsker vi å rekruttere miljøpersonell som har spisskompetanse innenfor ovennevnte problematikk, i tillegg til allerede eksisterende kompetanse internt.

Endringstiltak for familier
DSE tilbyr hjelp, støtte, tilsyn, veiledning og oppfølging i hjemmet til familien. Vi kan også skreddersy spesialtiltak med døgnbemanning på kort varsel.