EMA

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som søker asyl i Norge uten å ha følge med foreldre eller andre med foreldreansvar. Barna representerer et mangfold når det gjelder nasjonalitet, etnisitet, språk, aldrer, familie, flukt- og migrasjonsbakgrunn. Sammensetningen av gruppen avspeiler i stor grad konflikter og vanskelige forhold i ulike deler av verden. Noen har brukt kort tid på å komme til Norge, andre har vært på reise i flere år.

DSE ønsker å gi et tilbud til enslige mindreårige asylsøkere under 15 års som søker asyl i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem jf. Bvl kapittel 5A. Kjennetegn for disse barna kan ofte være omfattende både iht. biologisk/helsemessig betinget og/eller psykisk og sosialt betinget som:

  • Omsorgssvikt, overgrep, vold og mishandling.
  • Utsatt for menneskehandel
  • Utsatt for seksuelle overgrep i hjemlandet eller under flukten.
  • Vært vitne til alvorlige hendelser som drap overgrep mot egen familie mm.
  • Mangelfulle relasjoner og mangel på trygge, forutsigbare voksenmodeller.
  • Ulike relasjonsskader og tilknytningsforstyrrelser.
  • Lettere psykiske forstyrrelser.

Alle metoder som er beskrevet under vil brukes i arbeid med målgruppen enslige mindreårige asylsøkere. Alle mennesker har forskjellige behov, dette gjelder også barn og spesielt barn som har vært på flukt og er uten sine foreldre. Hvilke opplevelser det enkelte barn har opplevd kan variere i stor grad, derfor vil DSE individuelt tilpasse de faglige metodene med hensikt å kunne gi et best mulig differensiert behandlingstilbud for det enkelte barn. DSE ønsker i stor grad å kunne skreddersy det enkelte tiltak individuelt. For å lykkes så vil vi vektlegge at barna opplever å bli møtt med en kulturell forståelse hvor tiltaket åpner for individuell brukervirkning i egen hverdag, og trygge voksne med lang erfaring med toleranse og åpenhet.